logo1 4

Среда, мая 25, 2022
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

ФІЗИКА 10 клас (Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М. )

Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М..

ФІЗИКА 10 клас (Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І. )

Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.

lab standart ukrЗОШИТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«ФІЗИКА, 10 КЛАС»
(рівень стандарту)
За редакцією Засєкіної Т.М.
Автор: Ліфарь С.В. 
Видавництво: видавнича група "Університет"

Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Зошит є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-10», рівень стандарту, який складається з зошита для лабораторних робіт, робочого зошита, зошита для тематичного оцінювання

Рекомендована видавництвом ціна: 27,5 грн 
(17,50 грн -фронтальні лабораторні роботи, 10,00 грн - додаток (роботи фізичного практикуму на окремих аркушах)zakazat

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

1. 1. Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, назы-ваются постоянными магнитами или просто магнитами.
2. В технике и в лабораторной практике часто используют полосовые (прямые) и подковообразные магниты.

lr 9 ukrЗОШИТ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

«ФІЗИКА, 9 КЛАС»
(українською та російською мовами, 2017-2020 рр.)

За редакцією М.В.Головка
Автори: С.В,Ліфарь С.В., І.М.Новікова
Видавництво: видавнича група "Університет"

Рекомендована видавництвом ціна: 17,50 грн zakazat

    Запропонований зошит для лабораторних робіт складений відповідно до навчальної про-грами з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним ста-ндартом), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 з урахуванням змін до програми 2012 року.

 

Вихід у світ цього посібника присвячується світлій пам`яті вчителя-наставника,
педагога-новатора, двічі лауреата Соросовського гранту,
відомого педагога-фізика ШЕЙМАНА Валентина Михайловича

Среда, 30 августа 2017 20:45

Робочий зошит, 9 клас, частина 1,2

rt 9 ukrРОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГОrt 9 2 ukr
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 9 КЛАС, ЧАСТИНА 1,2»

(українською та російською мовами, 2017-2021 рр.)

За редакцією М.В.Головка
Автор: С.В. Ліфарь 
Видавництво: видавнича група "Університет"

 

Рекомендована видавництвом ціна: 30,00 грн zakazat

    Зошит складений відповідно до навчальної програми з фізики для 7-9 класів зага-льноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 з урахуванням змін до програми 2012 року

Вихід у світ цього посібника присвячується світлій пам`яті
вчителя-наставника,
педагога-новатора, двічі лауреата Соросівського гранту,
відомого педагога-фізика ШЕЙМАНА Валентина Михайловича

     При розробці зошита використана теорія поетапного формування знань учнів. Зошит містить опорні конспекти, питання контролю до кожної теми і до кожного уроку, систему завдань для вивчення теорії, якісні та кількісні задачі, завдання, що дозволяють сформувати алгоритмічні та евристичні прийоми діяльності учнів, узагальнюючі тестові завдання для повторення теми, допоміжний матеріал для створення експериментальних проектів.

Організоване за допомогою зошита навчання, дозволяє проектувати результати навчальної діяльності, вибирати форми організації навчального процесу, використовувати сучасні технології, формувати навички самостійної роботи з урахуванням психолого-педагогічних принципів і наочності.

Використання зошиту дозволяє реалізувати на практиці діяльнісний підхід (як отримання особистісного знання), компетентнісний підхід (здатність і готовність використовувати отримані знання) і особистісно-орієнтований підхід (використання задатків, здібностей та інтересів дитини) для розвитку творчих здібностей учнів.

 

Ознайомитись зі змістом зошиту та його структурою можна за посиланням:

http://shelita.info/index.php/novye-materialy

 

{jcomments on}

{jcomments off}

ФIЗИКА 7–9 класи (навчальна програма для загальноосвітніх закладів)
(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного інформаційного суспільства.
Навчання фізики в основній школі спрямовується на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ
«ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ»

(аналіз роботи та методичні рекомендації на 2017-2018 навчальний рік)

Входження української освіти в європейський освітній простір вимагає реформування всіх її ланок, насамперед загальної середньої школи. Школа має бути в авангарді суспільних змін, так зазначається у проекті Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Випускник нової української школи це – цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці; має бажання і здатність до самоосвіти, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя. Світогляд людини закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. [2]

Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.

Понедельник, 28 августа 2017 20:43

Методичні рекомендації на 2017_2018 н.р (МОНУ)

Фізика

Відповідно до листа МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 розміщуємо методичні рекомендації щодо викладання фізики у ЗНЗ у 2017/2018 н.р., підготовлені спільно з НАПН України та Інститутом модернізації змісту освіти.

У 2017/2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від 06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585. :

Методичні рекомендації до лабораторної роботи
«ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ
РІЗНОМАНІТНИХ ДЖЕРЕЛ ЗВУКА
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ»
(9 клас, лабораторна робота № 6, нова програма, 2017 р.)

Переглянути (скачати)

 

Страница 10 из 33