logo1 4

Суббота, октября 24, 2020
Сергей Лифарь

Сергей Лифарь

{jcomments on}

{jcomments off}

ФIЗИКА 7–9 класи (навчальна програма для загальноосвітніх закладів)
(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного інформаційного суспільства.
Навчання фізики в основній школі спрямовується на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ
«ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ»

(аналіз роботи та методичні рекомендації на 2017-2018 навчальний рік)

Входження української освіти в європейський освітній простір вимагає реформування всіх її ланок, насамперед загальної середньої школи. Школа має бути в авангарді суспільних змін, так зазначається у проекті Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Випускник нової української школи це – цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці; має бажання і здатність до самоосвіти, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя. Світогляд людини закладається саме в школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. [2]

Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей.

Понедельник, 28 августа 2017 20:43

Методичні рекомендації на 2017_2018 н.р (МОНУ)

Фізика

Відповідно до листа МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 розміщуємо методичні рекомендації щодо викладання фізики у ЗНЗ у 2017/2018 н.р., підготовлені спільно з НАПН України та Інститутом модернізації змісту освіти.

У 2017/2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 і затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 664 від 06.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585. :

Методичні рекомендації до лабораторної роботи
«ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ
РІЗНОМАНІТНИХ ДЖЕРЕЛ ЗВУКА
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ»
(9 клас, лабораторна робота № 6, нова програма, 2017 р.)

Переглянути (скачати)

 

Программное обеспечение для проведения лабораторной работы в 9 классе (по новой программе):

"Исследование звуковых колебаний различных источников звука с помощью современных цифровых средств"

 

Перейти на ресурс (скачать)

 

 

Воскресенье, 18 сентября 2016 21:38

8_ОК_2. "Тепловое расширение тел"

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕЛ

1. На опытах мы видим, что свойства тел зависят от температуры. При увеличении температуры размеры тел увеличиваются, а при уменьшении температуры размеры тел уменьшаются.
Металлический шарик перестает проходить через железное кольцо, жидкости и газы увеличиваются в объеме.

ФІЗИКА. Програма для учнів 8—9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики.

Головна мета поглибленого вивчення фізики в основній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета з урахуванням їхніх інтересів і здібностей, освітніх потреб і намірів щодо вибору подальшого життєвого шляху. Досягнення цієї мети відбувається завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду та відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення в умовах навчального середовища, орієнтованого на вибір відповідного профілю навчання, майбутньої професії.

ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
(методичні рекомендації на 2016-2017 н.р., ДоноблІППО)

Шкільний курс фізики є основним компонентом природничої освіти учнів, що робить істотний внесок у вирішення завдань загальної освіти. Зокрема, сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона є важливим компонентом загальнолюдської культури взагалі і суттєво впливає на розвиток мислення, формування наукового світогляду учнів, відіграє важливу роль у моральному, естетичному та екологічному вихованні молоді. Тому курс фізики є обов’язковим предметом у всіх навчальних закладах незалежно від їх типу і профілю. 

      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
         Особливостями нової навчальної програми є:

Фізика

    Фізика У 2016/2017 навчальному році у 8-ому класі предмет «Фізика» буде вивчатись за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №664 від 26.06 2012року з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №585 від 29.05.2015 р. та розміщена на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
      Особливостями нової навчальної програми є:

Среда, 17 февраля 2016 22:40

10_ОК_30 "Реактивное движение"

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Реактивное движение - это движение, возникающее при отделении от тела с некоторой скоростью какой-либо его части. При этом тело отталкивается от этой части и движется в противоположном направлении. Примером реактивного движения является движение ракеты.

Страница 3 из 24